Srednjovekovne strategije online dating

Rated 3.90/5 based on 601 customer reviews

Sredinom XX veka, u stručnoj jav­nosti Amerike pojavio se pojam for­bidden archeology (zabranjena ar­he­o­logija) koji je označavao sva ona istraživanja potvrđena novim naučnim metodama čiji se re­zul­ta­ti nisu uklapali u tadašnje zvanične stavove nauke.

Ova fil­tra­cija znanja objašnjavana je na vi­še načina: sitnosopstveničkim in­teresima, konzervativnom pri­ro­dom ljudskog uma, ali i geo­stra­teš­kim i političkim potrebama ve­likih sila.

bio je zaposlen u Arheološkom institutu u Beogradu.

U zva­nje docenta izabran je 1988, a šef Katedre za srednjovekovnu arheologiju je postao 1997.

srednjovekovne strategije online dating-17

srednjovekovne strategije online dating-25

Na primer, bojkotovani su međunarodni kongresi Saveza za slovensku arheologiju, a kada je došao red na Jugoslaviju da ga organizuje, nije održan.

Nekada se smatralo da su Srbi potomci Ilira, da su Sloveni narod davnog porekla. Te veze potvrđuju toponimi, neki mitovi, religiozna shvatanja i drugo.

Zatim je nastupila, takozvana, kritička istoriografija u službi Zapada, i Sloveni su postepeno postali „mlad“ narod, čime su data opravdanja Austrougarskoj, a zatim Nemačkoj, i na kraju Britaniji i Americi da nas „civilizuju“. Onda je usledila era Kominterne sa potrebom da se Srbi sputaju u svakom pogledu. Arheološki, po mojim istraživanjima, Srbi su potomci onih Ilira koji su nastanjivali područje između Ibra, Jadrana, Kupe i Save.

Da li u našoj struč­noj javnosti postoji „zabranjena arhe­ologija“?

Arheologija je u najužoj zoni interesovanja onih političara koji stvaraju sadašnji i budući svet, dakle velikih sila.

Leave a Reply